Dluhová problematika

Sociální poradenství a jeho možnosti při řešení dluhové situace klienta

Akreditace MPSV – A2022/0606-SP/VP

Hodinový rozsah – 8 hodin, jednodenní

Lektor: Petr Schneedörfler

Forma: online

Kapacita : 20 osob (minimálně 5 osob)

Cena: 2.000 Kč/osoba

Volné termíny a přihlášení:

4. dubna 2024 – forma: online, přihlášení na mailu: kurzy@lgh-academy.cz zasláním jména, příjmení, datumu a místa narození (pro vytvoření certifikátu)

Obsah programu:

Vzdělávací program umožní sociálním pracovníkům získat orientaci v problematice dluhové zátěže klienta a možnostech řešení. Na základě získaných dovedností bude moci soc. prac. řešit tíživou soc. situaci klienta při využití metod soc. práce k eliminaci dopadů dluhů s ohledem na individuální potřeby klienta, jeho minulost, současný život a zkvalitnění budoucího života. Účastník se seznámí s terminologií v oblasti dluhů, s důvody a způsoby vzniku dluhů, s jejich nalezením, tříděním a dopadem na život klienta, dále se seznámí se základními právními předpisy a aspekty dané oblasti, včetně orientace v procesu vymáhání dluhů, exekučního a insolvenčního řízení. Naučí se orientovat v dokumentech věřitelů, soudů, exekutorů, insolvenčních správců; získá znalost v oblasti vymáhacích, exekučních a insolvenčních procesů, včetně možností komunikace se všemi stranami ve všech fázích, tedy od vzniku až do zániku dluhu. Součástí programu jsou také prvky prevence (např. u seniorů) při řešení jednotlivých důvodů vzniku dluhů a základní aspekty tvorby finančního rozpočtu. Celý program je doplněn kazuistikami a statistikami z dané oblasti, včetně uvedení příkladů dobré praxe a diskuze účastníků.
Absolvováním kurzu získá účastník přehled o problematice dluhů, vymáhání a exekucí a o možnostech jejich řešení. Dále získá přehled o související legislativě a jejím vývoji. Účastníci získají další možnosti uplatnění nabytých znalostí při předcházení zadlužení a vzniku dluhů a exekucí klientů.

Informace o lektorovi:

Petr Schneedörfler je do roku 2010 předsedou a ředitel spolku LIGHTHOUSE, který se zabývá pomocí lidem ve výkonu trestu odnětí svobody a po propuštění. Tvořil a realizoval veškeré programy, které spolek poskytuje svým klientům. Specializace těchto programů obsahuje obecné podmínky výkonu trestu, dluhové poradenství v otázce řešení celkové dluhové zátěže dlužníka a finanční gramotnost, otázky podmíněného propuštění a komunikaci s klientem, státní správou a dalšími stranami ovlivňujícími tuto oblast. Je předsedou a zakladatel LIGHTHOUSE ACADEMY z.s.
Přednáší nejen ve věznicích, ale také na desítkách odborných akcí ve spolupráci např. s Nejvyšším státním zastupitelstvím, Stálou konferencí českého práva, Vězeňskou službou České republiky, platformou Organizací pomáhajících odsouzeným a propuštěným nebo Magistrátem hl. m. Praha, které často spolupořádá.
Má za sebou bohatou školící činnost také v oblasti akreditovaných programů MPSV, publikační činnost v odborné literatuře (Trestní právo, Státní zastupitelství, Soudce), je opakovaně citován v otázkách podmíněného propuštění Ústavním soudem ČR, podílí se na přípravě odborných programů pro Vězeňskou službu ČR, je autorem a editorem webových stránek www.propusteni.cz. Za svoji činnost byl vyznamenám plaketou generálního ředitele Vězeňské služby ČR II. stupně.


Gabriela Burzová je absolventkou magisterského studia na Fakultě financí a účetnictví VŠE v Praze (Ing.) a následně magisterského studia v oboru Právo na Panevropské vysoké škole v Bratislavě (Mgr.). Po letech v korporátních financích působí od roku 2010 jako insolvenční správkyně, dosud byla ustanovena ve stovkách insolvenčních řízeních. Vykonává i funkci likvidátorky právnických osob. Kromě insolvenčního a obchodního práva se v advokátní kanceláři věnuje i právu trestnímu se specializací také na institut podmíněného propuštění.

Jako dobrovolník roky působila v Občanské poradně Diakonie Most. Je jedním ze zakladatelů LIGHTHOUSE ACADEMY z.s.