Inovativně resocializační

Inovativně resocializační programy jsou určeny pro osoby ve výkonu trestu odnětí svobody. Pomohou jim vypořádat se se svými problémy, důvody páchání trestné činnosti, tedy vlastními kriminogenními faktory a najít správnou cestu do svého dalšího života. Doporučujeme kombinovat s programy výukovými a mini-semináři.

Program Stabilita

Resocializační program je zaměřený na odsouzené ve výkonu trestu odnětí svobody, kteří se chtějí aktivně připravit na propuštění. Hlavním cílem programu je odborná práce s vlastními kriminogenními faktory a s dopady trestné činnosti na poškozené osoby a dále s dopady na osobnost odsouzeného a jeho okolí.

Obsahem resocializačního programu je také analýza životního scénáře (Teorie životní cesty „Life Course Theories“), práce s důvody páchání trestné činnosti a s postupy k jejímu předcházení a rozbor konkrétních dopadů trestné činnosti s cílem uvědomění si vlastního selhání směrem k nápravě. Program obsahuje také oblast podmíněného propuštění.

Program Kompetence

Resocializační program je zaměřený pro cílovou skupinu odsouzených osob za finanční, hospodářskou a firemní kriminalitu. Program mohou absolvovat bývalý manažeři, podnikatelé, ředitelé (osoby na vyšších profesní pozicích), kteří překročili hranici zákona.

V resocializačním programu budou odsouzení muži či ženy analyzovat vlastní rozhodovací proces a dále vnitřní a vnější motivační prvky trestné činnosti (motivační vyladění). Osoby odsouzené za finanční, hospodářskou a firemní kriminalitu bývají odsouzeni k delším nepodmíněným trestům (cca od 5 let a výše). Jejich trestná činnost zasahuje v obrovských finančních částkách poškozené firmy nebo fyzické osoby. Ale také jejich okolí, rodiny a blízké. Tito odsouzení často nejsou schopni nahlédnout dopady spáchané trestné činnosti.

Resocializační program odborně pracuje s rozhodovacím procesem a dopady trestné činnosti této specifické skupiny odsouzených ve výkonu trestu odnětí svobody.

Program PP

Program je zaměřený na odsouzené muže a ženy, kteří vykonávají trest odnětí svobody a chtěli by se připravit na život po případném podmíněném propuštění. Institut podmíněného propuštění je motivací pro mnoha prvovězněných i recidivistů, kteří se rozhodli vést řádný život bez jakékoliv recidivy.

Program je realizován dle možností dané věznice formou skupinového setkávání lektorů a odsouzených. Hlavním cílem je, aby odsouzení pochopili, že je potřeba změny ve svém kriminálním stylu myšlení. Institut podmíněného propuštění může pracovat s účelovou motivací ke změně chování. Program obsahuje odborné informace o podmíněném propuštění v návaznosti na život na svobodě.