Akreditované programy

Podmíněné propuštění jako nástroj prevence v sociální práci

Akreditace MPSV – A2022/0036-SP/VP

Hodinový rozsah – 8 hodin, jednodenní

Program pomůže sociálním pracovníkům v pochopení principů institutu podmíněného propuštění (PP) a s orientací v oblasti návratu osob ve výkonu trestu odnětí svobody (VTOS) při jeho využití. Umožní při práci s klientem poznat kriminogenní faktory páchání trestné činnosti, rozlišit základní vzorce chování vedoucí k porušování zákonů a střetů s nimi. Absolvent bude schopen využít institut PP jako motivační prvek při práci s klientem, při hledání a vlastní realizaci potřebných změn, bude schopen provést klienta jednotlivými fázemi přípravy na podání, stejně tak jako fázemi přípravy stabilního prostředí budoucího života ve vztahu k zaměstnání, bydlení, osobním a rodinným vazbám apod. Seznámí se s postupy při přípravě na podání žádosti a se všemi dokumenty, které žádost doplňují, dále s možnostmi zapojení dalších subjektů, např. rodina, osoby blízké, státní správa, např. sociální kurátoři, probační úředníci, a také neziskové organizace. Absolvent programu bude schopen definovat primární rizika období návratu osoby z VTOS po PP a seznámí se se základními směry řešení problémů tohoto období z pohledu odborného sociálního poradenství. Součástí programu jsou konkrétní příklady různých variant přípravy na PP, příklady komunikace s Vězeňskou službou ČR, Probační a mediační službou ČR, různými stupni soudů, včetně kladných i zamítavých rozhodnutí, dále konkrétní i modelové příklady klientů žádajících o PP, klientů v období návratu do běžného života a ve stanovém probačním dohledu.


Sociální poradenství při vzniku a zániku smluvních vztahů

Akreditace MPSV – A2022/0042-SP/VP

Hodinový rozsah – 8 hodin, jednodenní

Smluvní vztahy jsou v současné době jednou z nejkomplikovanějších oblastí života člověka. Program je určen pro všechny sociální pracovníky, kteří řeší s klienty různé formy běžných smluvních vztahů. Program přináší základní orientaci v jednotlivých druzích smluvních vztahů, definici těchto smluvních vztahů a identifikaci prvotních defektů, které smluvní vztahy mohou obsahovat a negativně tak ovlivnit osobní život klienta. Negativní dopad na klienta je řešen z pohledu nejčastějších nebezpečí a chyb při uzavírání smluv. V programu jsou dále řešeny také běžné spotřebitelské vztahy, ve kterých vznikají nejčastější problémy při uzavírání smluv při odběru různých služeb, bankovních a nebankovních úvěrů a dalších běžných smluvních vztahů, které zajišťují běžný život člověka (především nájemní vztahy a pracovněprávní vztahy).


Základní orientace v pracovních vztazích v sociálním poradenství

Akreditace MPSV – A2022/0043-SP/VP

Hodinový rozsah – 8 hodin, jednodenní

Program pomůže sociálním pracovníkům s orientací v oblasti pracovního práva a pracovněprávních vztahů. Umožní jim při práci s klientem správně rozlišit možnosti konkrétních pracovněprávních vztahů, zvolit vyhovující pracovněprávní vztah (DPP, HPP, DPČ), správně určit pozitiva a negativa konkrétního pracovněprávního vztahu ve vztahu k sociální práci. Absolvent programu bude schopen provést klienta jednotlivými fázemi pracovněprávního procesu, od uzavření pracovní smlouvy a její správné nastavení, přes způsoby prodloužení pracovního vztahu a potřebné změny v jeho průběhu, až do fáze ukončení pracovního vztahu. Součástí programu jsou konkrétní příklady druhů pracovněprávních vztahů, včetně příkladů dobré praxe, kazuistiky a řešení konkrétních případů přípravy a úpravy pracovněprávních vztahů.


Sociální poradenství a jeho možnosti při řešení dluhové situace klienta

Akreditace MPSV – A2022/0606-SP/VP

Hodinový rozsah – 8 hodin, jednodenní

Vzdělávací program umožní sociálním pracovníkům získat orientaci v problematice dluhové zátěže klienta a možnostech řešení. Na základě získaných dovedností bude moci soc. prac. řešit tíživou soc. situaci klienta při využití metod soc. práce k eliminaci dopadů dluhů s ohledem na individuální potřeby klienta, jeho minulost, současný život a zkvalitnění budoucího života. Účastník se seznámí s terminologií v oblasti dluhů, s důvody a způsoby vzniku dluhů, s jejich nalezením, tříděním a dopadem na život klienta, dále se seznámí se základními právními předpisy a aspekty dané oblasti, včetně orientace v procesu vymáhání dluhů, exekučního a insolvenčního řízení. Naučí se orientovat v dokumentech věřitelů, soudů, exekutorů, insolvenčních správců; získá znalost v oblasti vymáhacích, exekučních a insolvenčních procesů, včetně možností komunikace se všemi stranami ve všech fázích, tedy od vzniku až do zániku dluhu. Součástí programu jsou také prvky prevence (např. u seniorů) při řešení jednotlivých důvodů vzniku dluhů a základní aspekty tvorby finančního rozpočtu. Celý program je doplněn kazuistikami a statistikami z dané oblasti, včetně uvedení příkladů dobré praxe a diskuze účastníků.
Absolvováním kurzu získá účastník přehled o problematice dluhů, vymáhání a exekucí a o možnostech jejich řešení. Dále získá přehled o související legislativě a jejím vývoji. Účastníci získají další možnosti uplatnění nabytých znalostí při předcházení zadlužení a vzniku dluhů a exekucí klientů.