Podmíněné propuštění

Podmíněné propuštění jako nástroj prevence v sociální práci

Akreditace MPSV – A2022/0036-SP/VP

Hodinový rozsah – 8 hodin, jednodenní

Lektor: Petr Schneedörfler

Forma: online/prezenční

Kapacita : 20 osob (minimální počet 5 osob)

Cena: 2.000 Kč/osoba

Volné termíny a přihlášení:

19. března 2024 – forma: online, přihlášení na mailu: kurzy@lgh-academy.cz zasláním jména, příjmení, datumu a místa narození (pro vytvoření certifikátu)

Obsah programu:

Program pomůže sociálním pracovníkům v pochopení principů institutu podmíněného propuštění (PP) a s orientací v oblasti návratu osob ve výkonu trestu odnětí svobody (VTOS) při jeho využití. Umožní při práci s klientem poznat kriminogenní faktory páchání trestné činnosti, rozlišit základní vzorce chování vedoucí k porušování zákonů a střetů s nimi. Absolvent bude schopen využít institut PP jako motivační prvek při práci s klientem, při hledání a vlastní realizaci potřebných změn, bude schopen provést klienta jednotlivými fázemi přípravy na podání, stejně tak jako fázemi přípravy stabilního prostředí budoucího života ve vztahu k zaměstnání, bydlení, osobním a rodinným vazbám apod. Seznámí se s postupy při přípravě na podání žádosti a se všemi dokumenty, které žádost doplňují, dále s možnostmi zapojení dalších subjektů, např. rodina, osoby blízké, státní správa, např. sociální kurátoři, probační úředníci, a také neziskové organizace. Absolvent programu bude schopen definovat primární rizika období návratu osoby z VTOS po PP a seznámí se se základními směry řešení problémů tohoto období z pohledu odborného sociálního poradenství. Součástí programu jsou konkrétní příklady různých variant přípravy na PP, příklady komunikace s Vězeňskou službou ČR, Probační a mediační službou ČR, různými stupni soudů, včetně kladných i zamítavých rozhodnutí, dále konkrétní i modelové příklady klientů žádajících o PP, klientů v období návratu do běžného života a ve stanovém probačním dohledu.

Informace o lektorovi:

Petr Schneedörfler je do roku 2010 předsedou a ředitel spolku LIGHTHOUSE, který se zabývá pomocí lidem ve výkonu trestu odnětí svobody a po propuštění. Tvořil a realizoval veškeré programy, které spolek poskytuje svým klientům. Specializace těchto programů obsahuje obecné podmínky výkonu trestu, dluhové poradenství v otázce řešení celkové dluhové zátěže dlužníka a finanční gramotnost, otázky podmíněného propuštění a komunikaci s klientem, státní správou a dalšími stranami ovlivňujícími tuto oblast. Je předsedou a zakladatel LIGHTHOUSE ACADEMY z.s.
Přednáší nejen ve věznicích, ale také na desítkách odborných akcí ve spolupráci např. s Nejvyšším státním zastupitelstvím, Stálou konferencí českého práva, Vězeňskou službou České republiky, platformou Organizací pomáhajících odsouzeným a propuštěným nebo Magistrátem hl. m. Praha, které často spolupořádá.
Má za sebou bohatou školící činnost také v oblasti akreditovaných programů MPSV, publikační činnost v odborné literatuře (Trestní právo, Státní zastupitelství, Soudce), je opakovaně citován v otázkách podmíněného propuštění Ústavním soudem ČR, podílí se na přípravě odborných programů pro Vězeňskou službu ČR, je autorem a editorem webových stránek www.propusteni.cz. Za svoji činnost byl vyznamenám plaketou generálního ředitele Vězeňské služby ČR II. stupně.