Lektoři

Lektoři

Mgr. Lukáš BERGMANN, LL. M.

Lukáš Bergmann vystudoval jednooborové magisterské studium v oboru Právo na Právnické fakultě Paneuropské vysoké školy s následnou nostrifikací Univerzity Karlovy v Praze. Ve studiu pokračoval v univerzitním programu LL.M., který řádně ukončil v roce 2018. Nadále se věnuje trestnímu právu spolu s právem správním a insolvenčním. Působil jako ředitel a lektor finančně – poradenské společnosti. Řadu let pracoval v kanceláři insolvenční správkyně, přednášel finanční problematiku a nyní působí jako lektor v LIGHTHOUSE ACADEMY z.s.

Od roku 2017 je členem Bílého kruhu bezpečí, kde působil jako dobrovolník.

Sociální poradenství při vzniku a zániku smluvních vztahů

Základní orientace v pracovních vztazích v sociálním poradenství


Petr SCHNEEDÖRFLER

Petr Schneedörfler je do roku 2010 předsedou a ředitel spolku LIGHTHOUSE, který se zabývá pomocí lidem ve výkonu trestu odnětí svobody a po propuštění. Tvořil a realizoval veškeré programy, které spolek poskytuje svým klientům. Specializace těchto programů obsahuje obecné podmínky výkonu trestu, dluhové poradenství v otázce řešení celkové dluhové zátěže dlužníka a finanční gramotnost, otázky podmíněného propuštění a komunikaci s klientem, státní správou a dalšími stranami ovlivňujícími tuto oblast. Je předsedou a zakladatel LIGHTHOUSE ACADEMY z.s.
Přednáší nejen ve věznicích, ale také na desítkách odborných akcí ve spolupráci např. s Nejvyšším státním zastupitelstvím, Stálou konferencí českého práva, Vězeňskou službou České republiky, platformou Organizací pomáhajících odsouzeným a propuštěným nebo Magistrátem hl. m. Praha, které často spolupořádá.
Má za sebou bohatou školící činnost také v oblasti akreditovaných programů MPSV, publikační činnost v odborné literatuře (Trestní právo, Státní zastupitelství, Soudce), je opakovaně citován v otázkách podmíněného propuštění Ústavním soudem ČR, podílí se na přípravě odborných programů pro Vězeňskou službu ČR, je autorem a editorem webových stránek www.propusteni.cz. Za svoji činnost byl vyznamenám plaketou generálního ředitele Vězeňské služby ČR II. stupně.

Podmíněné propuštění jako nástroj prevence v sociální práci

Sociální poradenství a jeho možnosti při řešení dluhové situace klienta


Mgr. Bc. Iva ČERVENÁ, DiS., LL. M., MBA,

DipCrimPsych, LL.B.

Iva Červená pracovala několik let na začátku své profesní kariéry na pozici sociální pracovnice v azylovém domě pro muže, dále pracovala v nízkoprahovém denním centru pro osoby bez přístřeší také na pozici sociální pracovnice. Jako dobrovolník působila v SOS centru Diakonie v programu korespondence s vězni. Od roku 2014 je zaměstnána na Úřadu městské části Praha 6 na pozici sociální kurátorky. Měla možnost navštívit i věznice v zahraničí – Justizvollzugsanstalt Heidenheim, Heilbronn nebo Schwäbisch Gmünd. Od roku 2016 do 2020 působila jako komisař za odbornou veřejnost v Komisi pro podmíněné propuštění v projektu Křehká šance II u Probační a mediační služby ČR.

Přednáší na vyšší odborné škole sociálně právní, kde funguje každý rok jako odborný garant při absolutoriích studentů, dále přednáší na různých konferencích, které se týkají postpenitenciární péče a podmíněného propuštění. Nyní pracuje jako učitel odborných předmětů – sociální patologie a psychologie na výše uvedené škole. Úspěšně dokončila pětiletý sebezkušenostní psychoterapeutický výcvik v integrativní psychoterapii ve Skálově institutu. Účastnila se školení, kurzů zaměřených na práci s násilnickou osobou, jednání s agresivním klientem, základy mediačních technik. Absolvovala dlouhodobé kurzy v oblasti krizové intervence a základů koučinku apod. Od září 2019 má ukončený kurz v transakční analýze „TA 101“. Její zaměření je především na aplikaci psychoterapeutických technik v komunikaci. Od června 2019 je členem České kriminologické společnosti.

V roce 2021 dostudovala MBA v pomáhajících profesích, dokončila LLM v oboru kriminalita a kriminologie a v zahraničí vystudovala The Criminal Psychology a získala titul DipCrimPsych. V roce 2022 dokončila distanční formou LL.B., obor trestně právní specializace.

Kriminogenní faktory při sociální práci – v přípravě


Mgr. Ing. Gabriela BURZOVÁ

Gabriela Burzová je absolventkou magisterského studia na Fakultě financí a účetnictví VŠE v Praze (Ing.) a následně magisterského studia v oboru Právo na Panevropské vysoké škole v Bratislavě (Mgr.). Po letech v korporátních financích působí od roku 2010 jako insolvenční správkyně, dosud byla ustanovena ve stovkách insolvenčních řízeních. Vykonává i funkci likvidátorky právnických osob. Kromě insolvenčního a obchodního práva se v advokátní kanceláři věnuje i právu trestnímu se specializací také na institut podmíněného propuštění.

Jako dobrovolník roky působila v Občanské poradně Diakonie Most. Je jedním ze zakladatelů LIGHTHOUSE ACADEMY z.s.

Sociální poradenství a jeho možnosti při řešení dluhové situace klienta


Ing. Lukáš BAŽANOVSKÝ

Lukáš Bažanovský absolvoval magisterský obor Finance na Vysoké škole ekonomické v Praze. Od roku 2009 se věnuje správě a vymáhání pohledávek. Působil v insolvenčním oddělení velké české banky a jako ředitel exekutorského úřadu. Aktuálně poskytuje poradenství exekutorským úřadům a inkasním agenturám v oblasti finančního, projektového a procesního řízení, komunikace a vývoje vymáhacího software.

Díky spolupráci se spolkem LIGHTHOUSE se dlouhodobě věnuje dluhovému poradenství v českých věznicích a s odsouzenými hledá řešení jejich dluhové zátěže. Dále pracuje na zvyšování finanční gramotnosti české společnosti prostřednictvím školení či přednášek ve spolupracujících organizacích, na středních a vysokých školách nebo v českých věznicích.

Jak komunikovat s věřiteli a exekutorem za klienta v sociální práci – v přípravě